Category Archives: สิวผด

สิวผด กับการรักษาสิว

1.กลุ่มโรคติดต่อทางน้ำและอาหาร (โรคท้องเดิน, โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน, อาหารเป็นพิษ, ไทฟอยด์, ตับอักเสบ เป็นต้น)

สาเหตุของการเกิดโรคสิวผด  มักจะเป็นโรคที่เกิดมาจากการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค, การกินอาหารที่สุกๆดิบหรือการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด, การกินอาหารค้างคืนหรืออาหารที่บูดเน่าแล้ว

2.กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (โรคไข้หวัด, โรคไข้หวัดใหญ่, โรคหลอดลมอักเสบ เป็นต้น)

สาเหตุของการติดโรคสิวผด  เกิดจาการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียในอากาศ, เกิดจากการล้างมือไม่สะอาดหรือการคุกคลี่กับผู้ที่ป่วยจนทำให้เชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายได้

3.โรคไข้ฉี่หนู ซึ่งผู้ที่เป็นโรคไข้ฉี่หนูนั้นมักจะมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างเฉียบพลัน, ปวดศีรษะ, ปวดตามกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่างรุนแรง, มีอาการตาแดง , คอแข็งและสลับกับไข้ลด สิวผด

ผมคิดว่าตัวเอง ไม่น่าจะต้องการความรัก สิวผด

ทำให้ ได้ตามความจำเป็นมากกว่านี้ หรือว่า ทำให้ได้ตามที่ต้องการมากกว่านี้ มันไม่มีทางออกเลยนะครับ ผมเองไม่คิดว่าตัวเองได้ถามน้อง ๆ ว่าจะต้องการแบไหน ให้สิว สิวผด หาย ฃ มันก็บอกว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ พี่ ผมว่าหนาของพี่มันเกินไปจริงๆเลยอิอิ ผมเลยไม่รู้ว่าจะบอกมันอย่างไร สิวผด

ทำให้คิดว่าหละครับ สิวผด

ทำมให้คิดว่าหละครับ ทำให้ผมเองได้เรียรู้ว่าสิวหายได้ไหม มันทำให้ผมเองได้เรียนรุ็ว่าสิง่ที่ต้องการมันออกมาจากใจที่ผมเองได้ต้องการเท่านี้จริงเลย อิอิ

 

ทุกอย่างที่น้อง ๆ ว่าอย่างไร มันไม่มีทางออกเลยอย่างไรก็ต้องการมานั่งคิดว่าเราว่าน่าจะหาเงินต่าง ๆ ได้ตามที่น่าจะต้องการนะคัรบ สิวผด

ที่หวังว่าจะหายได้ก็ต้องหายได้ สิวผด

ที่หวังว่าจะหายได้ก็ต้องหายได้ ก็ต้องเป้นไตามทีว่าหละครับผมไม่คิดว่าจะหายได้ไหมหรือว่าหายไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปผมเองไม่คิดว่าวันนี้จะต้องมานัง้งคิดอะไรแบบนี้นะครับ มันทำให้ผมเองย้อนกับไปจริงๆ  ว่าตัวเราเองไม่มีอะไรเลยก็ผ่ารมาได้ทเ่นี้จริงๆ เลย สิวผด